Hydrio
Water
HYDRIO ontwerpt
  • waterbouwkundige constructies
  • afvalwaterbehandelingsinstallaties en plantenzuiveringen
  • waterbehandelingsystemen voor zwemwater
  • rioleringsprojecten met behulp van hydraulische berekeningen
  • pompinstallaties op riolering en waterlopen
  • systemen van regenwaterbeheersing via buffering en infiltratie
  • installaties voor waterrecuperatie, bluswater en proceswater
  • technieken voor decontaminatie van afvalwater uit veterinaire en biotechnologische onderzoeksinstellingen


HYDRIO luistert, inventariseert en vergelijkt verschillende mogelijke oplossingen. HYDRIO werkt de gekozen oplossing verder uit tot een volledig technisch concept dat gerealiseerd kan worden door een gespecialiseerde aannemer.
HYDRIO neemt ook de leiding van de werken in handen en blijft permanent toezien op kwaliteit en budget.